Fintrix Financieel Advies

Voor onafhankelijk financieel bedrijfsadvies

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FINTRIX BVBA

 1. Toepassing

De algemene voorwaarden van fintrix bvba, aangevuld met eventuele bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden primeren op de voorwaarden van de opdrachtgever. Er kan enkel van afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.

 1. Opdracht

Iedere opdracht komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding en ondertekening van de  door de opdrachtnemer aangeboden opdrachtbevestiging tot dienstverlening. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden fintrix bvba slechts na diens schriftelijke bevestiging.

Fintrix bvba behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. Een weigering wordt schriftelijk medegedeeld uiterlijk 15 dagen na ontvangst van de opdracht.

Aan fintrix bvba verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van fintrix bvba, niet tot resultaatsverplichtingen. Fintrix bvba zal de diensten uitvoeren met inachtneming van de zorgvuldigheid van een redelijk handelend en bekwaam professionele dienstverlener volgens de regels van de kunst en met inachtneming van de instructies van de opdrachtgever.

Fintrix bvba heeft steeds het recht een opdracht of een gedeelte ervan, te laten uitvoeren door derden (externe adviseurs: o.a. accountants/ advocaten/ fiscalisten,…) mits voorafgaand overleg met de opdrachtgever. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever.

 1. Termijnen voor uitvoering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door fintrix bvba opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren,  louter indicatief. Indien een schriftelijk opgegeven termijn niet haalbaar zou zijn o.w.v. o.a.  overmacht kan er geen schadevergoeding gevorderd worden lastens fintrix bvba.

 1. Vertrouwelijke informatie

Alle vertrouwelijke informatie, documenten, plannen ed. die verkregen worden bij de uitvoering van de opdracht worden door beide partijen geheim gehouden. Beide partijen leggen de geheimhoudingsplicht eveneens op aan derden die bij de opdracht betrokken zijn.

 1. Grondslag voor het formuleren van voorstellen tot advisering, begeleiding en opleiding

5.1 Voorstellen of adviezen zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever aan fintrix bvba is verstrekt. De opdrachtgever zal zich er voor inspannen om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een voorstel/ advies.

5.2 Ter voorbereiding van een voorstel/advies zal een vooronderzoek plaatsvinden ( in de regel in de vorm van één of meerdere gesprekken en/of bestudering van documentatie) gericht op het verkrijgen van een duidelijk beeld van de organisatie waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd en de specifieke vragen van de opdrachtgever.

5.3 Op basis van het voorbereidend onderzoek zal fintrix bvba een voorstel /advies uitwerken.

5.4 Door fintrix bvba aan de opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

 1. Honorarium en betaling van facturen

Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal in het overige het honorarium door de bestede uren x/ maal het geldend uurtarief bepaald worden.

De kosten die fintrix bvba dient te maken worden eveneens gefactureerd aan de opdrachtgever.

Indien lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan na de totstandkoming van de opdracht, doch voordat de werkzaamheden geheel zijn afgerond, is fintrix bvba gerechtigd overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te passen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden zonder dat er aan de zijde van de opdrachtnemer enige verplichting tot vergoeding van schade ontstaat.

Het honorarium is exclusief BTW of andere taksen en zijn ten laste van de opdrachtgever.

Eventuele voorschotten zullen in mindering gebracht worden op het uiteindelijk honorarium.

De facturen van fintrix bvba zijn na verzending aan de opdrachtgever direct opeisbaar. Indien zij binnen dertig (30) dagen na factuurdatum geen betaling heeft ontvangen mag fintrix bvba, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, de wettelijke rente in rekening brengen alsmede een schadebeding à rato van 10% van de openstaande hoofdsom met een minimum van 75 EUR. Onverminderd haar overige rechten is fintrix bvba gerechtigd de diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen indien zij niet binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum betaling heeft ontvangen.

Door niet te betalen binnen de termijn erkent de opdrachtgever bovendien dat zij een contractuele fout heeft begaan en hierdoor aan fintrix bvba schade te berokkenen. Deze schade, hierin inbegrepen de invorderingskosten, zoals bedoeld in het artikel 6 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 02/08/2002, dient vergoed te worden door de opdrachtgever.

 1. Duur en beëindiging

De opdracht eindigt zodra de diensten zijn verricht, behoudens eerdere beëindiging conform de opdracht.

Voorts kan de opdracht onmiddellijk schriftelijk worden beëindigd indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de opdrachtgever.  In deze gevallen is fintrix bvba gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst voortijdig  beëindigt is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10%  voor de tot en met de beëindigingsdatum verrichte diensten en gemaakte kosten.

De geleverde prestaties zullen tot datum van beëindiging gefactureerd worden door fintrix bvba.

 1. Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt fintrix bvba de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar opgemaakte en verstrekte analyse, oplossingen, voorbeelden, berekeningen, modellen,… Deze zaken blijven eigendom van fintrix bvba en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

 1. Aansprakelijkheid

Fintrix bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolge van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

Fintrix bvba is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in de door fintrix bvba gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

Fintrix bvba is niet aansprakelijk voor [toerekenbare] tekortkomingen van externe adviseurs.

Fintrix bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het door haar geleverde advies niet gevolgd wordt door de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal fintrix bvba vrijwaren in geval van aanspraken van derden.

Fintrix bvba kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade van de opdrachtgever door de gebrekkige uitvoering van haar opdracht. In geen geval kan fintrix bvba aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade van welke aard ook.

Iedere aansprakelijkheid van fintrix bvba is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van fintrix bvba wordt uitgekeerd.

In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van fintrix bvba in een specifiek geval geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van fintrix bvba beperkt tot maximaal de prijs voor de uitgevoerde opdracht.

 1. Overmacht

Geen van de partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming of niet tijdige nakoming van hun verplichtingen, indien dit direct of indirect het gevolg is van omstandigheden of oorzaken die buiten hun redelijke invloedsfeer zijn  gelegen (vb. brand, staking, lock out, oorlog, natuurrampen en alle andere gelijkaardige omstandigheden die de uitvoering van de verbintenissen verhinderen.)

Ingeval van overmacht worden de verbintenissen van fintrix bvba uitgesteld zolang deze situatie bestaat. Hiervoor kan fintrix bvba niet aansprakelijk gesteld worden en hiervoor kan geen schadevergoeding gevraagd worden.

 1. Communicatie

In het geval de opdrachtgever enig digitaal bericht aan fintrix bvba heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht fintrix bvba heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op vraag van opdrachtgever, door fintrix bvba verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nooit beschouwd als een door fintrix bvba gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit de mededeling het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

Totdat de opdrachtgever een adreswijziging aan fintrix bvba heeft kenbaar gemaakt, mag fintrix bvba erop vertrouwen dat de opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht gegeven adres, waaronder zijn e-mailadres.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Door de opdrachtgever aan fintrix bvba verstrekte persoonsgegevens zullen door fintrix bvba niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht tenzij zij op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de desbetreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

 1. Klachten

Klachten met betrekking tot door fintrix bvba verrichte werkzaamheden of protest van facturen dienen schriftelijk binnen de 30 dagen nadat de opdrachtgever de stukken, de informatie of de factuur ontvangen heeft , te worden ingediend bij fintrix bvba. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Alle door fintrix bvba met de opdrachtgever afgesloten overeenkomsten alsook de uitvoering van opdrachten zijn exclusief aan het Belgisch Recht onderworpen. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 wordt expliciet uitgesloten.

De rechtbanken van het rechtsgebied Limburg – afdeling Tongeren evenals de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied Antwerpen- afdeling Tongeren zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

 1. Geldigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.